LIBERADZKI.EU

Konferencja naukowa pt. „Instrumenty typu AT1 i RT1 Contingent Convertible – doświadczenia międzynarodowe oraz perspektywa polska”

14 listopada 2019 r. w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja organizowana wspólnie przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie poświęcona instrumentom zaliczanym do kategorii kapitałów bankowych warstwy AT1, zwanych contingent convertibles (tzw. CoCos). Konferencję otworzył JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dr hab. Marek Rocki, prof. SGH oraz Przewodniczący KNF dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW.

Instrumenty AT1 znalazły zastosowanie w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przyczyniając się do wzmocnienia bazy kapitałowej oraz podniesienia zdolności absorpcji strat przez funkcjonujące tam banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Żaden z podmiotów z siedzibą w Polsce nie podjął się jak dotąd emisji papierów AT1. Konferencja jest poświęcona możliwościom i kierunkom rozwoju zastosowania tego typu instrumentów przez banki mające siedzibę w Polsce oraz zastosowaniu ich w Europie.
Termin konferencji jest podyktowany planami rozpoczęcia w Polsce działań regulacyjnych dotyczących wprowadzenia instrumentów AT1 do polskiego porządku prawnego. Przeprowadzone podczas konferencji dyskusje i poczynione wnioski będą mogły przyczynić się istotnie do stworzenia wysokiej jakości regulacji w zakresie contingent convertibles.

Gościem specjalnym konferencji był prof. Wim Schoutens z Uniwersytetu w Leuven w Belgii – uznany autorytet w dziedzinie wyceny i modeli ryzyka CoCos. W konferencji wzięli także udział przedstawiciele banków – emitentów posiadających doświadczenie w strukturyzacji i aranżacji emisji instrumentów typu CoCos: Kapil Damani – Managing Director, Global Head of Capital Products, BNP Paribas oraz Tamara Atanasova – Director, Capital Solutions Group, Deutsche Bank.

Referat pt. „Zdolność absorpcji strat banku przez instrumenty contingent convertibles (CoCos) emitowane przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe w Europie” wygłosił dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w Urzędzie KNF. O perspektywie banku krajowego w kontekście wprowadzenia CoCos w Polsce opowiedziała Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego.

W panelach dyskusyjnych towarzyszących konferencji, które były moderowane przez Jacka Jastrzębskiego – Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego oraz Marcina Liberadzkiego – Profesora SGH, oprócz wymienionych wcześniej prelegentów udział wzięli: Anna Trzecińska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, Mirosław Panek – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Bożena Graczyk – Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego, Jakub Niesłuchowski, Dyrektor Zarządzający w PKO BP, Andrzej Gałkowski – Partner, Head of Banking Sector w KPMG oraz Adam Stopyra z Wydziału Prawa i Administracji UW.

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób. Patronem medialnym wydarzenia był PAP Biznes.