LIBERADZKI.EU

OFERTA

Spory sądowe

 • reprezentacja w sporach dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych w walutach obcych, w tym w szczególności we franku szwajcarskim (CHF)
 • radca prawny M. Liberadzki występuje zarówno jako pełnomocnik jak i arbiter w sporach z zakresu: opcje walutowe oraz transakcje SWAP, przed Sądem Polubownym przy Związku Banków Polskich

Obligacje

 • doradztwo w zakresie procesu emisji obligacji
 • wycena obligacji

Asset management

 • sprawy z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym klienta. Portfel papierów wartościowych, instrumentów pochodnych, walut i commodities
 • relacje klient – zarządzający

Transakcje pochodne

 • doradztwo z zakresu zabezpieczania się przed ryzykiem rynkowym – stóp procentowych, kursu walutowego z wykorzystaniem instrumentów typu opcje, w szczególności opcje walutowe, CIRS , IRS , FRA , futures
 • wycena opcji CIRS , IRS , FRA , futures

Faktoring

 • sporządzanie regulaminów i wzorów umów faktoringu
 • doradztwo w zakresie zawierania umów faktoringu

Upadłości

 • restrukturyzacja zadłużenia
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości
 • sporządzanie bilansów upadłościowych

Infrastruktura

 • doradztwo obejmujące:
  – partnerstwo publiczno – prywatne (PPP)
  – project finance
  – obligacje komunalne

Energetyka

 • modele finansowe i biznes plany farm wiatrowych
 • analiza rynku energii

Ekspertyzy

 • We wszystkich wyżej wymienionych zakresach sporządzamy opinie, w tym w sprawach sądowych.